serwis niszczarek warszawa

Stosunki między ludźmi w firmie powinny być ustalone formalnie

Jak można ocenić kolejne decyzje sądu? Jak rozwiązywać w praktyce dylemat: prawo – zdrowy rozsądek? Zamiast podsumowania dorobku kierunku administracyjnego „klasycznej” teorii organizacji i zarządzania zwróćmy uwagę na wybrane jego elementy.

i. Stosunki między ludźmi w firmie powinny być ustalone formalnie, tak aby każdy znał swoją pozycję w zespole. Inaczej koordynowanie różnych działań będzie po prostu niemożliwe. Brak koordynacji prowadzi do:

– a) braku zgodności celów,

– b) niewłaściwego rozkładania czynności w czasie,

– c) nieodpowiedniego działania,

– d) nadmiernych kosztów.

Konieczne jest zatem grupowanie razem jednostek organizacyjnych, których działania służą wspólnym lub pokrewnym celom.

W stosunkach między dwiema osobami (stanowiskami) powinna dominować więź liniowa (hierarchicznaJ, w której każda osoba jest odpowiedzialna służbowo przed jednym bezpośrednim zwierzchnikiem.

W organizacji muszą istnieć także więzi funkcjonalne i doradcze. W stosunku funkcjonalnym A może nie mieć pełnego prawa do działania we wszystkich sprawach dotyczących komórki, której jest kierownikiem. Natomiast X, mimo że znajduje się na zewnątrz tej komórki, może mieć w stosunku do niej pewne formalne uprawnienia. X oficjalnie nie wydaje poleceń, lecz udziela A porad. Przykładem może być zależność wszystkich kierowników komórek przedsiębiorstwa od głównego księgowego, kierownika działu kadr czy szefa komórki kontroli wewnętrznej. O więzi doradczej pisaliśmy już przy okazji sztabów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>