http://elzbietapiskorska.pl/uslugi.html

Termin wykonania prac określonych umową z wykonawcą

Termin wykonania prac określonych umową z wykonawcą niekoniecznie musi pokrywać się z czasem zakończenia i oddania inwestycji. Uzależnione jest to od zakresu prac, jaki umowa nakłada na wykonawcę. Istotne są tu nie tylko terminy rozpoczęcia prac, i zakończenia przedmiotu umowy, ale również terminy poszczególnych etapów budowy, zakres robót do wykonania w danym etapie oraz wysokość kolejnych płatności. Informacje te umieszcza się zazwyczaj w załączniku do umowy – harmonogramie rzeczowo-finansowym. Będą one miały znaczenie w sporządzeniu planu przepływów finansowych oraz monitorowaniu przebiegu inwestycji. Do sprawnego przebiegu przedsięwzięcia oraz do określenia momentu zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne jest ustalenie w umowie zasad odbioru poszczególnych grup robót.

Eksperci USAID wskazują, że umowa z wykonawcą powinna ściśle regulować zasady odbioru, gdyż niejasności zwiększają ryzyko ewentualnych przyszłych konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą na tym tle. Płatności dokonywane są zwykle w ratach po zakończeniu poszczególnych etapów budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z reguły uzgadnia się, iż płatności będą następowały po wykonaniu robót i obejmą np.: stan „zerowy”, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje. Zakres robót jest zresztą określany jeszcze dokładniej. Są one sposobem na wyegzekwowanie prawidłowego przebiegu umowy. Ma do nich prawo zarówno inwestor, jak i wykonawca.IW

Umowa o roboty budowlane z wykonawcą powinna też przewidywać sposoby postępowania w przypadku wykonywania robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, rękojmia za wady wykonanego obiektu, uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>