Dopuszczalność umów ramowych w sektorze publicznym

W sytuacji gdy umowa ramowa nie została udzielona zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych, to każdy kontrakt mieszczący się w jej ramach powinien być zawierany zgodnie z tymi przepisami, jeżeli tylko jego wartość przekracza progi określone w dyrektywie.

Jeżeli chodzi o metody szacowania wartości takiej umowy ramowej, to zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 9 dyrektywy 93/38 podstawę obliczeń stanowi szacunkowa maksymalna wartość wszystkich zamówień przewidywanych dla danego okresu.

Duże zmiany, jeżeli chodzi o dopuszczalność umów ramowych w sektorze publicznym, przewidywane są w treści propozycji zmian dyrektyw 93/36, 93/37 i 92/50, które proponują wspólne unormowania dla zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane. Jak we wstępnym memorandum wytłumaczono, istnieje szereg przyczyn skłaniających do wprowadzenia w życie nowego podejścia do umów ramowych w zamówieniach publicznych. Chodzi tutaj zwłaszcza o nabywanie dóbr na rynkach, na których warunki zakupu ulegają szybkim zmianom, kiedy to nie jest niczym uzasadnione, by zamawiający byli związani sztywnymi terminami i ceną. Zgodnie z projektem zamawiający byliby zwolnieni z obo-wiązku stosowania procedur opisanych w dyrektywie przy udzielaniu poszczególnych zamówień w ramach jednej umowy ramowej po spełnieniu dwóch warunków:

– umowa ramowa musiałaby być zawarta zgodnie z procedurami uregulowanymi w dyrektywie,

– poszczególne zamówienia w granicach umowy ramowej musiałyby być udzielane zgodnie z postanowieniami mającymi na celu zapewnienie zasady równości, zamówienie byłoby udzielane po otwarciu postępowania o charakterze konkurencyjnym, którego uczestnikami byliby wybrani oferenci – strony umowy ramowej, nazywani w definicji „ekonomicznymi wykonawcami umowy”.

Takie umowy nie ograniczałyby w znacznym stopniu konkurencji, albowiem zamawiający i tak jest uprawniony do wszczęcia nowej procedury, jeżeli warunki umowy nie przystają do oferowanych dóbr i cen panujących na rynku. Ponadto propozycje zmian przewidują wprowadzenie klauzuli zakazującej działań naruszających konkurencję i określają terminy trwania umów ramowych (zasadniczo trzy lata).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>