https://www.tmsu.pl/klimatyzacja-ursus-warszawa/

Umowa o realizację prac budowlanych i o dostawy wyposażenia

Zależnie od zasad określonych w kodeksie spółek handlowych wspomniane decyzje mogą zapadać albo na szczeblu zarządu, albo na szczeblu rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia udziałowców/akcjonariuszy. W wielu przypadkach umowa wspólników może rozstrzygnąć, jaką większością głosów zapadają określone decyzje. Niektórzy, bardziej wpływowi akcjonariusze/udziałowcy mogą mieć tutaj prawo veta wobec spraw, o których była mowa wyżej.

Wiele zapisów z umowy (porozumieni- akcjonariuszy jest przenoszonych do umowy/statutu spółki celowej. W umowie wspólników mogą się też znaleźć klauzule zobowiązujące daną stronę umowy do wynajmu/dzierżawy lub zakupu danej powierzchni w nieruchomości powstającej w danym projekcie na warunkach rynkowych od spółki celowej, co zabezpiecza możliwość osiągnięcia przez projekt stosownych przychodów.

Umowa o realizację prac budowlanych i o dostawy wyposażenia

Umowy o realizację robót budowlanych mogą mieć różny charakter. Termin umowa o roboty budowlane może dotyczyć wielu umów dotyczących inwestycji. Tymi umowami są:

– umowy o wykonanie prac projektowych,

– umowy o wykonaniu badań geologicznych i geodezyjnych,

– umowy o sprawowaniu nadzoru budowlanego i/lub autorskiego,

– umowy o wykonanie robót.

Umowy o roboty budowlane uregulowane są w art. 647-658 kodeksu cywilnego. Są one przykładem umowy o dzieło. Powinny być zawierane w formie pisemnej. Wykonawca określonego rodzaju pracy zobowiązuje się na mocy zawartej umowy do wykonania odpowiedniego zakresu prac zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej. Inwestor (dewelope- zobowiązuje się z kolei do przygotowania robót, w tym do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektu, jak również do odebrania obiektu i zapłaty wynegocjowanego wynagrodzenia, które jest określone w umowie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>