Przychód

W ustawie zz dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 po pkt. 6 dodano pkt. 7 w brzmieniu: nominalna wartość udziałów (akcj- w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Ten dopisek powoduje, że obecnie przychodami są w szczególności nominalna wartość udziałów (akcj- w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizow-ana część. Objęcie akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości oznacza zrealizowanie przychodu. Przychodem jest tutaj nominalna wartość udziałów lub akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo i jego zorganizowana część. Sposób ustalenia kosztów' uzyskania omawianego przychodu na dzień objęcia udziałów lub akcji jest uzależniony od tego, co jest przedmiotem aportu. Zgodnie z ait. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki tiwałe. tj. nieruchomości, kosztem uzyskania przychodu jest równa zaktualizowana wartość początkowa aportu pomniejszona o wartość łączną odpisów amortyzacyjnych. Po raz drugi przychód powstaje w momencie sprzedaży udziałów lub akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny. Należy podkreślić, że nominalna wartość udziałów lub akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny nie może odbiegać rażąco od wartości rynkowej środków trwałych, takich jak nieruchomości, wniesionych jako aport.6*

Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu rzeczoweg- do spółki kapitałowej powoduje dodatkowo zwiększenie kapitału zakładowego. Rodzi to obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku zmiany umowy spółki podatek od czynności cywilnoprawnych oblicza się od sumy wkładów wniesionych do majątku spółki (kapitału zakładowego). Obliczony podatek pomniejsza się o podatek zapłacony przed powiększeniem majątku spółki (kapitału zakładowego, akcyjnego). Opłata notarialana jest płatna przy sporządzaniu umowy spółki/aktu założycielskiego spółki i jest uzależniona od wartości kapitału spółki – zgodnie z Kodeksem spółek handlowych minimalna wartość kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 50 000 złotych, spółki akcyjnej 500 000 zł.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>