Looking for a good carbonation blocker?

Inwestor i dokumentacja projektu

Przekazywana przez inwestora dokumentacja projektu obejmuje wiele różnorodnych dokumentów: projekt architektoniczno-budowlany, dziennik budowy, dokument nadzoru, kosztorys wstępny, kosztorysy poszczególnych etapów prac. Umowa z wykonawcą jest źródłem informacji pozwalających zweryfikować lub sporządzić plan nakładów inwestycji i ocenić ryzyko kredytowania. Umowa z wykonawcą określa bowiem:

– czas i termin wykonania inwestycji

– zakres prac objętych umową

– zasady odbioru poszczególnych etapów robót

– cenę i zasady płatności – rozliczeń pośrednich i końcowego

– ewentualny wskaźnik waloryzacji ceny

– zakres odpowiedzialności za wykonane prace

– gwarancje kont raktowe

– rękojmia, gwarancja, kary umowne

– procedury pomiędzy stronami umowy (tryb nadzoru, sporządzanie raportu z postępów robót).

Sukces projektu inwestycyjnego zależny jest od odpowiedniego sformułowania umowy z wykonawcą oraz od terminowości wykonania prac przewidzianych kontraktem. Profesjonalizm i doświadczenie wykonawcy staje się więc w tym kontekście niezwykle istotne. Z punktu widzenia sponsorów projektu i banków finansujących najbardziej korzystna jest sytuacja, w której z generalnym wykonawcą inwestycji podpisane jest tzw. kontrakt „pod klucz”. Zawiera on wskazane powyżej elementy umowy z wykonawcą. Kontrakt „pod klucz” oparty jest na dwóch założeniach: kompleksowej realizacji wszystkich prac oraz stałości uzgodnionej ceny. Generalny wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację i koordynację wszystkich prac.

W umowie o roboty budowlane, mającej charakter kontraktu pod klucz, umieszcza się zatem dokładny zakres robót, materiały jakie zostaną użyte do budowy, ich ilość i cenę (jednostkową i globalną). Specyfikacja robót do wykonania powinna być podpisana zarówno przez zamawiającego, jak i wykonawcę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>