www.mws-welding.pl

Funkcje zarządzania i funkcje kierownicze

Dziś funkcje te nazywane są n-djczęście'} funkcjami zarządzania łub funkcjami kierowniczymi. Warto jednak dodać, że Fayol nigdy nie używał określenia funkcje kierownicze, podkreśla! natomiast, że funkcje administracyjne (zarządzania) „nie są ani wyłącznym przywilejem, ani obowiązkiem osobistym kierownika, lecz rozkładają się między kierowników i pracowników wykonawczych” [Martyniak, 1989, s. 95].

Na podstawie swoich bogatych doświadczeń Fayol ustalił, że każda grupa czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie (funkcja przedsiębiorstwa) wymaga specyficznych uzdolnień. ,,W przedsiębiorstwach wszelkiego rodzaju – pisał – najważniejszym uzdolnieniem niższego kierownictwa jest uzdolnienie techniczne, natomiast zasadniczym uzdolnieniem kierowników wysokiego szczebla jest uzdolnienie administracyjne, gdyż wykształcenie wyłącznie techniczne nie odpowiada potrzebom ogólnym przedsiębiorstw, nawet przemysłowych” [Fayol, 1947, s. 40]. A zatem u- zależności od miejsca w hierarchii organizacyjnej różnie kształtują się najhardziej pożądane proporcje uzdolnień (kwalifikacji) kierowników. Zależą one także, co podkreślał Fayol, od wielkości przedsiębiorstwa. Koncepcję tę, określaną najczęściej mianem piramidy uzdolnień, ilustruje tabela 1„Otworzyła” ona trwającą do dziś dyskusję teoretyków i praktyków dotyczącą „wzorca” cech, kompetencji czy predyspozycji kierowniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>