http://mfashion.pl/whisky-lauders-co-to-za-trunek/

Ocena zdolności kredytowej

Należy pamiętać, że dokumentacja kredytowa objęta jest przepisami o tajemnicy bankowej. Teoretycznie podmiot ubiegający się o kredyt nie ma się czego obawiać. Artykuł 105 nowego Prawa bankowego zobowiązuje banki do zachowania tajemnicy, która obejmuje wszystkie wiadomości dotyczące czynności bankowych osób będących stroną umowy, uzyskane w trakcie negocjacji z klientem oraz związane z zawarciem umowy z bankiem i jej realizacji (z wyjątkiem informacji, które są konieczne do dalszego wykonania umowy), a także dotyczące osób, które nie będąc stroną umowy, dokonały czynności pozostających w związku z jej zawarciem. Jej udostępnianie przez bank stronom trzecim (np. innym bankom zaproszonym do konsorcjum kredytoweg- musi odbywać się za zgodą klienta i po podpisaniu przez niego specjalnego memorandum o poufności lub umowy 0 poufności. Możliwości takie daje nowe Prawo bankowe (art. 104). Dla banku komercyjnego i banku hipotecznego dokumentacja kredytowa spełnia wiele funkcji. Przede wszystkim jest to baza do weryfikacji zdolności kredytowej i oceny ryzyka projektu realizowanego przez dany podmiotu – obecnie (ubieganie się o kredyt lub odnowienie kredyt- i w przyszłości, w kolejnych latach współpracy na etapie monitoringu przez bank zawartej umowy.

Ocena zdolności kredytowej dotyczy nie tylko dłużnika-kredytobiorcy ale i innych podmiotów związanych z daną transakcją finansowaną kredytem, np. sponsorów projektu i najemców oraz wykonawców. Dla banku komercyjnego

1 hipotecznego dokumentacja kredytowa jest także podstawą do określenia ceny danego instrumentu finansowego, która powinna uwzględniać skalę i poszczególne rodzaje ryzyka. Dla banku dokumentacja kredytowa to także podstawa do doboru zabezpieczeń prawnych spłaty kredytu oraz podstawa do wprowadzenia wielu klauzul o charakterze ochronnym i finansowym do dokumentacji prawnej danej transakcji, w szczególności do uumowy kredytowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>