Ocena projektu pod kątem efektywności

Mając prognozy finansowe, można przejść do oceny projektu pod kątem efektywności i właśnie płynności oraz do analizy „break-even” i do przeprowadzenia testów wrażliwości. Taka kompleksowa od strony finansowej ocena projektu pozwala na zbadanie czy rozwiązania realne z technicznego punktu widzenia są również realne finansowo, czy można je realizować w określonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, ekologicznym, a także czy jest prawdopodobne, że założenia przyjęte do projektu utrzymają się (nie ulegną zmiani- w okresie przyjętym jako horyzont planowania. Analiza finansowa projektu uzupełnia zatem różne warianty i strategię projektu, która z kolei obejmuje strategię marketingową, zakres projektu, zasoby, lokalizację, technologię, zdolności produkcyjne.

Prognozy finansowe powinny być więc jak najwierniejszym przybliżeniem rzeczywistości i być odpowiednim narzędziem oceny projektu i zarządzania projektem. Wtedy można mówić o sukcesie związanym z ich sporządzeniem. Sukces w sporządzaniu prognoz finansowych zależy więc od doświadczenia osób je sporządzających. Potrafią one nakreślić w miarę realny scenariusz procesów gospodarczych w projekcie opierając się na wiedzy z projektów w przeszłości i na aktualnej sytuacji na rynku. Drugim czynnikiem sukcesu jest jakość danych wsadowych. Każdy ekspert – specjalista w określonej dziedzinie – weryfikuje tutaj realność danych wsadowych ze swojej dziedziny Pomaga w tym interdyscyplinarny charakter zespołu przygotowującego projekt. Ta prawidłowość dotyczy też projektów deweloperskich. Trzecim czynnikiem jest konstrukcja modelu analitycznego. Powinna ona odznaczać się przejrzystością, spójnością i odpowiednim sparametryzowaniem, co daje możliwość przeanalizowania wielu scenariuszy (tzw. analiza wrażliwości). Najczęściej takie modele tworzone są z wykorzstaniem arkuszy kalkulacyjnych, m.in. Excel, Lotus. Czwartym czynnikiem sukcesu w tworzeniu prognoz finansowych jest konsekwencja.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>