Prognozy finansowe a decyzje inwestycyjne

Prognozy finansowe powinny optymalizować decyzje inwestycyjne i być na tyle elastyczne, aby uwzględniać zmiany zachodzące w otoczeniu podmiotu. Takie cele może zapewniać tylko odpowiednio spa- rametryzowany układ prognoz, konsekwentny co do układu i korespondencji danych wsadowych. Dane wsadowe, to dane potrzebne do oszacowania sprzedaży, nakładów inwestycyjnych, kosztów, ewentualnego zapotrzebowania na kapitał obrotowy i na zewnętrzne źródła finansowania. Dane te powinny być wiarygodne i wynikać z opisowych części studium wykonalności projektów inwestycyjnych. Związek przyczynowy opisowych partii studium wykonalności projektów inwestycyjnych z prognozami finansowymi najsilniej widoczny jest w przypadku projektów, gdzie wspomniane dane wynikają z zawartych umów np. umowy najmu lub umowy o realizację prac budowlanych „pod klucz”. Wielkości ekonomiczne wynikające z tych umów (np. stawki czynsz- służą opracowaniu prognoz finansowych. Sporządzenie prognoz finansowych jest daleko bardziej skomplikowane przy projektach, w których nie ma umów zwiększających prawdopodobieństwo uzyskania w rzeczywistości określonych wielkości. Prognozy finansowe powinny szacować efekty i nakłady. Składają się one z następujących zestawień tabelarycznych:

– planu założeń,

– planu sprzedaży,

– planu kosztów,

– planu nakładów inwestycyjnych,

– planu źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych,

– planu kosztów finansowych,

– planu zapotrzebowania na kapitał obrotowy,

– planu amortyzacji,

– planu rachunku wyników,

– planu bilansu,

– planu przepływów pieniężnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>