Opracowanie celów niższych szczebli

Po określeniu i omówieniu celów całej organizacji poszczególne wydziały wyznaczają swoje kluczowe obszary działań, cele i konkretne zadania. Należy dążyć do tego, aby były one wyrażone w formie wymiernej, oczywiście o ile jest to możliwe. Następnie na podstawie planów wydziałowych opracowywane są cele i plany jednostek niższego rzędu, np. brygad. Cele każdej komórki organizacyjnej są jednocześnie celami jej kierownika, on bowiem przede wszystkim odpowiada za ich osiągnięcie przez zespół. Dlatego też każdy kierownik musi szczegółowo zanalizować to, co robi i co robić powinien, musi sporządzić opis swojej pracy. Jest on punktem wyjścia do przygotowania tzw. karty zadań kluczowych kierownika, która jest właściwie synonimem programu działania podległej mu komórki [Humble, 1972, s. 100-105]. Przypomijmy: zasada uczestnictwa w zarządzaniu wymaga, aby w opracowaniu planu wydziału brali udział kierownicy wszystkich brygad. I tak dalej, aż do samego dołu hierarchii organizacyjnej.

Bieżąca obserwacja. Systematycznie należy dokonywać analizy działań i osiąganych wyników. Kierownicy poszczególnych szczebli powinni przyglądać się rezultatom i warunkom funkcjonowania „swoich” zespołów, przede wszystkim po to, by pomóc im przezwyciężyć trudności, oddziałując na przykład na czynniki leżące poza zasięgiem wpływu bezpośrednich wykonawców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>