grzywka curtain bangs

Porozumienie – interpretacja

Artykuł 31 ust. 1 tejże konwencji podaje kilka kryteriów interpretacji:

– Interpretacja niedookreślonych sformułowań czy terminów w świetle celów, dla których dana umowa międzynarodowa została zawarta – intencje państw-stron Porozumienia mogą być ustalone na podstawie dokumentacji pozostałej z okresu prowadzenia negocjacji, a potem wynikać z przyjętej praktyki przy stosowaniu Porozumienia.

– Interpretacja zgodna z normalnym znaczeniem i rozumieniem niedookreślonych terminów (pojęć) – jeżeli nie można znaleźć rozwiązania w dokumentacji z okresu poprzedzającego podpisanie Porozumienia lub nie wynika ono z treści orzeczenia panelu rozstrzygającego podobną sprawę, przy czym przy interpretacji terminów budzących wątpliwości należałoby sięgnąć do prawa krajowego państwa, którego sprawa dotyczy, dlatego że chodzi o stwierdzenie „normalnego” znaczenia danego pojęcia w systemie prawnym z jakiego się wywodzi. W celu stwierdzenia, co oznaczają pojęcia takie jak przykładowo „inne organy administracji rządowej” lub „organy władzy wykonawczej” należy sięgnąć po krajowe akty prawne z dziedziny administracji publicznej.

– Interpretacja niedookreślonych pojęć stosownie do ich prawnego kontekstu – w przypadku Porozumienia chodzi o interpretację w zgodzie z dwoma głównymi zasadami rządzącymi również całym systemem GATT/WTO:

a) zasadą niedyskryminacji – na pewno panel rozstrzygający spór powinien uznać za dyskryminacyjną taką sytuację, w której dany podmiot krajowy dopuściłby do udziału w przetargu oferentów z jednego z państw-stron Porozumienia, a odmówiłby tego oferentom z innego państwa-strony Porozumienia twierdząc, że nie jest obowiązany do stosowania reguł porozumienia, ponieważ nie jest wymieniony z nazwy w liście krajowej w tym przypadku mielibyśmy bowiem do czynienia z „podwójną” interpretacją prawnej natury jednego podmiotu – w jednym wypadku objętego porozumieniem, w drugim natomiast już nie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>