pozycjonowanie stron sosnowiec

Prawidłowa realizacja zasady równego traktowania

Dotarcie do zainteresowanych przedsiębiorców takich informacji umożliwia im w praktyce równe szanse w ubieganiu się o udzielenie zamówienia. Nie wystarczy bowiem stosowne zaproszenie do udziału w przetargu i przedstawienie wymagań dotyczących zamówienia, skoro zagraniczni oferenci nie będą świadomi reguł, zgodnie z którymi to-czyć się winno postępowanie. Ograniczony dostęp do takich informacji w praktyce oznacza ograniczenie zasady równego traktowania wszystkich potencjalnych uczestników.

Prawidłowej realizacji zasady równego traktowania służy również ustęp dziesiąty art. IX GPA, zgodnie z którym w sytuacji powstania konieczności zmiany pewnych informacji składających się na treść ogłoszenia lub potrzeby ponownego jego opublikowania zamawiający musi tego dokonać zgodnie z wcześniej wybraną procedurą. Ponadto jakiekolwiek istotne informacje dotyczące udzielanego zamówienia, przekazane do wiadomości jednego z uczestników, muszą być również przekazane wszystkim pozostałym w stosownym terminie umożliwiającym ich rozpatrzenie i ustosunkowanie się do nich.

Tak jak i w przypadku prawa wspólnotowego, postanowienia GPA przewidują obowiązek wcześniejszego podania do wiadomości wszystkich uczestników informacji, takich jak: szczegółowe wymagania dotyczące planowanego zamówienia, wszystkie kryteria, według których zamawiający będzie oceniał oferty i wybierał najkorzystniejszą czy zastrzeżenie dotyczące prawa zamawiającego do negocjacji z dostawcami lub usługodawcami.

Wyjątki od zasady nakładającej obowiązek publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia w prawie wspólnotowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>