Floryday opinie

Reguły dotyczące zasad wykonywania określonej działalności i dostarczania danych usług

Również reguły dotyczące zasad wykonywania określonej działalności i dostarczania danych usług mogą stanowić ograniczenia dla prawidłowej realizacji zasady równego traktowania oferentów. Wymóg posiadania stosownych zaświadczeń jest usprawiedliwiony na gruncie przepisów dotyczących zasady swobodnego przepływu usług ochroną powszechnego interesu. Jednak warunki uczestnictwa stawiane zagranicznym oferentom nie mogą naruszać zasady proporcjonalności, a postępowanie zamawiającego żądającego określonych dokumentów nie może być usprawiedliwione, jeżeli podmioty zagraniczne spełniają wymogi państwa członkowskiego, z którego pochodzą – jeżeli tylko wymogi te w takim samym zakresie chronią interes ogółu, jak przepisy państwa podmio-tu zamawiającego. W sprawie Transporoute v. Minister Robót Pu-blicznych Trybunał orzekł, że żądanie od zagranicznych oferentów, by przedstawili rządowe zezwolenie na prowadzenie działalności, wymagane od wszystkich przedsiębiorstw prowadzących taką działalność na terenie Luksemburga, stanowi naruszenie dyrektywy o zamówieniach publicznych na roboty budowlane oraz zasady swobody przedsiębiorczości. Wymóg ten stawiał bowiem podmioty krajowe w korzystniejszej sytuacji niż podmioty zagraniczne – te drugie bowiem musiały dopiero uzyskać takie zezwolenie od rządu Luksemburga (niezależnie od tego, czy posiadały stosowne za-świadczenia zgodne z prawem krajowym państw pochodzenia), podczas gdy oferenci krajowi już w momencie rozpoczynania działalności dokument taki musieli posiadać. Podstawą takiego orzeczenia było między innymi dokładne rozgraniczenie pomiędzy samymi kryteriami, na podstawie których dochodzi do kwalifikacji, a metodami selekcji kandydatów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>