Wyznaczanie terminu – zasady

Jeżeli nie jest możliwe porozumienie i wyznaczenie w tej drodze sensownego terminu, zama-wiający dokonuje tego samodzielnie. W tym przypadku jednak termin do składania ofert w zasadzie nie może być krótszy niż 24 dni, a w każdym wypadku musi liczyć co najmniej 10 dni poczynając od dnia zaproszenia do składania ofert. Wyznaczony termin powinien być dostatecznie długi, uwzględniający takie okoliczności jak konieczność badania obszernej dokumentacji technicznej lub zapozznanie się z miejscem wykonywania zamówienia i tym podobne – co może mieć miejsce zwłaszcza w przypadku dużych i skomplikowanych zamówień na roboty budowlane lub usługi. W praktyce jednak dochodzi często do dyskryminacji zagranicznych podmiotów, albowiem umieszczane w prasie krajowej ogłoszenia o przetargu umożliwiają krajowym podmiotom zorientowanie się w wymaganiach zamawiającego. Ponadto przedsiębiorcy z innych państw członkowskich zazwyczaj muszą przeznaczyć pewien czas na tłumaczenie dokumentów oraz na przesłanie ich za granicę.

Regułą jest, iż po momencie złożenia ofert uczestnicy postę-powania nie mogą zmienić ich treści w drodze rokowań z zamawiającym. Oferty wyrażają ich ostateczne stanowisko, a nie są wstępnymi oświadczeniami służącymi jako podstawa do dalszych rozmów. W przeciwnym bowiem razie procedury otwarta i ograniczona nie różniłyby się niczym od procedury negocjacyjnej. Ponadto rozmowy podmiotu zamawiającego z jednym lub kilkoma wybranymi oferentami rażąco naruszałyby zasadę równego traktowania. Problemem jest uznanie za dopuszczalne rozmów mających na celu wyjaśnienie wątpliwości, jakie mogą się nasuwać co do treści oferty. Nie jest pewne, czy mimo wszystko taka możliwość mogłaby być dopuszczana – choć z ostrożnością – jako mogąca naruszyć zasadę niedyskryminacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>