http://kredytyzaufania.pl/2019/03/11/podatki-w-polsce/

Termin składania ofert w procedurach ograniczonych

W przypadku zamówień udzielanych przez zamawiających działających, w sektorach użyteczności publicznej, termin składania ofert nie może być krótszy niż 52 dni od daty wysłania ogłoszenia. Termin ten może być zastąpiony przez inny dostatecznie długi, aby umożliwić składanie zainteresowanym odpowiednich ofert, który jednak jednocześnie co do zasady nie może być krótszy niż 36 dni.

Termin składnia ofert nie może być w żadnym wypadku krótszy niż 22 dni, licząc od dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu, i to wtedy, jeżeli zamawiający wysłał do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach, które zawiera pewne wiadomości określone w załączniku XIV, które muszą być dostępne oferentom w momencie publikacji tegoż ogłoszenia. Takie wcześniejsze podanie do informacji potencjalnym oferentom planów podmiotu zamawiającego pozwala im dokładnie przygotować się do planowanych przetargów. Takie prawidłowe okresowe ogłoszenie powinno być wysłane do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich nie później niż 52 dni i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem, w którym ogłoszenie o konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wysłane do tegoż organu publikacyjnego.

Termin składania ofert w procedurach ograniczonych (niezależnie od rodzaju ogłoszenia) i negocjacyjnych może być wyznaczony w drodze porozumienia zawartego pomiędzy zamawiającym i wybranymi kandydatami, pod warunkiem jednak, iż wszyscy oferenci będą mieli tyle samo czasu na przygotowanie i przedłożenie ofert. Ustalenie różnych terminów składania ofert stałoby w jawnej sprzeczności z zasadą równego traktowania wszystkich przedsiębiorców, i choć nie wydaje się, by którykolwiek dostawca czy wykonawca godził się na krótszy termin, to w praktyce mogłoby dojść do „zmuszenia” go do tego przez zamawiającego z różnych przyczyn politycznych czy ekonomicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>