https://ogloszeniatrojmiasto.com/ogloszenie/czesci/1986/idealnie-dopasowane-pokrowce-szyte-na-miare-wyposazeniesamochodo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu jest w zasadzie obligatoryjnym etapem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niezależnie od zastosowanego typu procedury: otwartej, ograniczonej czy negocjacyjnej. Wyjątki są określone wprost i w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości nie mogą być interpretowane rozsze- rzająco. Ten element postępowania ma za zadanie zapewnienie prawidłowej realizacji zasady równego traktowania już na samym początku postępowania, poprzez dostarczenie wszystkim potencjalnym oferentom takich samych informacji o zamówieniu i w tym samym czasie. Obowiązek ogłaszania stanowi również gwarancję jawności i przejrzystości stosowanych systemów zamówień publicznych. Obowiązek publikacji iinformacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich dotyczy okresowych ogłoszeń informacyjnych, ogłoszeń

o udzielanych zamówieniach stanowiących wstępny etap prowadzonych postępowań oraz wyników takich postępowań. Wyjątki od tej zasady wymienione są zarówno w dyrektywach klasycznych, jak i w dyrektywie sektorowej i dotyczą bądź wszystkich kategorii zamówień, o ile zachodzą pewne określone przesłanki, bądź zamówień, przy których obok zaistnienia konkretnych warunków ważny jest również ich przedmiot. Zamawiający nie są obowiązani publikować ogłoszenia między innymi wtedy, gdy:

– w toku przeprowadzonej już poprzednio procedury poprzedzonej publikacją ogłoszenia nie wpłynęły żadne oferty lub nie można takich ofert uznać za prawidłowe, a początkowe warunki zamówienia nie zostały zmienione w sposób istotny,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>