Częstochowski dostawca internetu Airmax oferuje światłowód airmax.pl/internet/slaskie/czestochowa dostępny w taryfach bez umowy na przedpłatę - prepaid

System informacyjno-decyzyjny

Aby system informacyjno-decyzyjny charakteryzował się pożądanymi parametrami eksploatacyjnymi, trzeba wybrać konkretne rozwiązania techniczne, określić jego parametry konstrukcyjne. Wśród nich można wyróżnić:

„1) wielkość, czyli liczbę sfer działania i członków organizacji objętych systemem, liczbę etapów w procesie przetwarzania danych, a także horyzont czasu, którego te dane dotyczą

– 2) strukturę mechanizmu decyzyjnego, tj. sposób, w jaki informacje dostarczane przez system wykorzystywane są przy podejmowaniu decyzji, podział informacji pomiędzy poszczególne ośrodki decyzyjne w ramach organizacji

– 3) wzorzec powiązań informacyjnych, czyli siatkę wskazującą, którzy członkowie (a ściślej, jakie role) mają dostęp do poszczególnych (jakich) kanałów informacyjnych innymi słowy, kto kontaktuje się z kim i w jakich sprawach

– 4) hierarchię systemu, a zatem wskazanie, na jakiej zasadzie dzieli się on na subsyslemy, które z kolei dzielą się na bloki, te zaś na elementy niższego rzędu itd.

– 5) metody i środki techniczne używane w celu komunikowania się, np. pisemne raporty, telefony itd. […]

– 6) zawartość komunikatów, a więc takie charakterystyki, jak liczba słów lub bitów, forma opisowa czy skwantyfikowana, częstotliwość przekazywania informacji itp. (bit – to skrót angielskiego terminiu binary digit, oznaczający standardową jednostkę informacji odpowiada jednej cyfrze zapisanej w systemie dwójkowym, czyli miejscu na wpisanie zera lub jedynki przeliczeniowo jedna cyfra w układzie dziesiętnym odpowiada 3,3 bita – przypis autora)

– 7) metody kodowania lub odnajdywania zmagazynowanych informacji

– 8) przetwarzanie, czyli ogół operacji dokonywanych od recepcji danych aż do zastosowania informacji przy podejmowaniu decyzji” [Koźmiński, 1979, s. 307-308],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>