dźwigi kęty

Zakres przedmiotowy regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Unii Europejskiej

Przez zakres przedmiotowy wspólnotowych regulacji dotyczących zamówień publicznych należy rozumieć przedmiot umów zawieranych w drodze udzielenia zamówienia. Zamówienie może obejmować dostawę towarów, świadczenie usług lub wykonanie robót budowlanych. Zdarzyć się może, że przedmiotem zamówienia będą zarazem i dostawa towarów, i świadczenie usług lub wykonanie obiektu budowlanego. W zależności od przedmiotu kontraktu będzie on objęty jedną z dyrektyw dotyczących zamówień publicznych. W zasadzie można stwierdzić, że umowy będące wynikiem udzielenia zamówienia przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, telekomunikacji i transportu, objęte dyrektywą tzw. sektorową, mają taki sam zakres jak umowy zawierane pod rządami dyrektyw sektora publicznego. Różnice dotyczą raczej samej formy umowy i możliwości jej modyfikacji, a wynikają z tego, iż unormowania dyrektywy sektorowej są bardziej elastyczne, uwzględniające fakt, że zakresem swoim obejmuje ona również podmioty prywatne działające jednak na podstawie wyłącznych lub szczególnych uprawnień. Poniżej kolejno zostaną omówione zakresy pojęć: zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz charakter i miejsce umów mieszanych. Przy omawianiu zakresu przedmiotowego wspólnotowych unormowań należy podkreślić, że stosują się one jedynie do zamówień, których wartość przekracza określone progi (z wyjątkiem postanowień trak-tatowych, które odnoszą się do wszystkich zamówień, niezależnie od ich wartości), a co za tym idzie istotne jest omówienie sposobu liczenia wartości zamówienia i przedstawienie właściwych progów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>