pylony producent

Wyłączenia związane z zakresem dyrektywy 93/38

Inne szczególne wyłączenia związane z zakresem dyrektywy 93/38 znajdują się w jej art. 13, który stanowi, iż nie obejmuje ona zamówień na usługi, które:

– zamawiający udziela przedsiębiorstwu powiązanemu definicja przedsiębiorstwa powiązanego zawarta jest w art. 1 ust. 3 dyrektywy i odwołuje się do postanowień dyrektywy 83/349/ EEC z 13 czerwca 1983 r. dotyczącej sprawozdań finansowych

– zgodnie z brzmieniem tego ustępu jest to każde przedsię-biorstwo, którego roczne sprawozdania finansowe są skonsolidowane ze sprawozdaniami zamawiającego lub każde inne przedsiębiorstwo:

– na które zamawiający może wywierać bezpośrednio lub pośrednio dominującyy wpływ,

– które może wywierać dominujący wpływ na zamawiającego w formie powyżej przedstawionej,

– które wspólnie z zamawiającym podlega takiemu dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa przy czym taki dominujący wpływ może być wywierany poprzez posiadanie większości kapitału udziałowego tego przedsiębiorstwa lub poprzez kontrolę większości głosów przypadających na akcje emitowane przez to przedsiębiorstwo lub poprzez uprawnienie do powoływania ponad połowy składu organów kierowniczych lub nadzorczych takiego przedsiębiorstwa wyłączenie tego typu zamówień na usługi podyktowane było faktem, że działalność takich przedsiębiorstw powiązanych polega w dużej mierze na świadczeniu usług grupie przedsiębiorstw, której jest członkiem, niż na oferowaniu ich na rynku są udzielanie przez grupę podmiotów zamawiających utworzoną w celu prowadzenia odpowiedniej działalności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 jednemu z członków tej grupy, będącemu zamawiającym lub przedsiębiorstwem powiązanym z takim zamawiającym

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>