notariusz Tarnów

Dokładne określenie zakresu podmiotowego uregulowań wspólnotowych

Jak jednak z wcześniejszych wywodów wynika, sposób

w jaki niektóre państwa „kwalifikują” podmioty zamawiające jako objęte zakresem Porozumienia poprzez użycie ogólnych klauzul prowadzi do powstania wielu niejasności i niemożności sprecyzowania z całą pewnością aktualnego zakresu podmiotowego Porozumienia.

Dokładne określenie zakresu podmiotowego uregulowań wspólnotowych

Dokładne określenie zakresu podmiotowego uregulowań wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych jest niezwykle istotne dla zdefiniowania ram rynku zamówień poddanego liberalizacji. Tylko bowiem w trakcie procedur prowadzonych przez te podmioty przedsiębiorcy będą mogli w oparciu o prawo unijne korzystać w pełni z uprawnień, jakie daje im gwarancja przestrzegania zasady równego traktowania.

Omówienie zakresu podmiotowego dyrektyw dotyczących zamówień publicznych wymaga w pewnym chociaż stopniu również poruszenia tematyki trendów w polityce administracyjnej państw członkowskich, tak by sprecyzowanie pojęcia „podmiotu zamawiającego” było jasne i zrozumiałe.

Jednym z najbardziej znaczących trendów w administracji publicznej rozwiniętych krajów był proces szeroko rozumianej decentralizacji (tzw. hwing-off process), w ramach którego funkcje i obowiązki o charakterze publicznym, tradycyjnie wykonywane przez centralną administrację rządową lub jej regionalne czy lokalne ośrodki, zostały przekazane do kompetencji mniej lub bardziej autonomicznych instytucji i organizacji. Proces ten jest w zasadzie rezultatem tendencji do tworzenia organów charakteryzujących się większą „elastycznością” niż tradycyjne formy administracji rządowej w celu przezwyciężenia niektórych niedogodności związanych ze „starym” sposobem administrowania, a które powstały w związku z przejęciem przez państwo określonych obowiązków na przykład z zakresu opieki społecznej czy medycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>