Proces decentralizacji

Proces decentralizacji polegający na tworzeniu odrębnych au-tonomicznych organów w celu przekazania im kompetencji do wykonywania określonych funkcji publicznych w każdym państwie przebiega nieco odmiennie, jednak można wyodrębnić pewne motywy wspólne, takie jak:190

– konieczność wprowadzenia tzw. business patterns – utworzenia organizacji lub przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, które ma za zadanie dostarczanie usług, których zakres i znaczenie przerasta możliwości firm prywatnych, i którego działalność wiąże się nieuchronnie z „istnieniem” na rynku i poddaniem się pewnym regułom konkurencji nieuchronność powstania takich organizmów wynika z tego, że tradycyjnie pojmowane struktury administracji nie są przystosowane do prowadzenia gry rynkowej i do „zarządzania” przedsiębiorstwem w znaczeniu ekonomicznym

– kontrola i gospodarowanie nowymi technologiami, nadzór nad pracami badawczymi, które muszą być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki, a nie mało „elastyczne” struktury administracyjne

– potrzeba zachowania niezależności tworzenie mniej lub bardziej autonomicznych instytucji wyposażonych w określone kompetencje w celu uniknięcia praktyki „politycznego patronatu”, biurokratów nieposiadających stosownych kompetencji lub stronniczo nastawionej administracji jest skutkiem przyjęcia koncepcji, że niektóre funkcje publiczne, zwłaszcza te związane z szeroko rozumianą działalnością rynkową muszą być kierowane przez fachowców, a nie przez polityków

– tworzenie autonomicznych organizacji w celu chronienia lub realizacji politycznych celów danej partii, ograniczenia osobistej odpowiedzialności sprawujących władzę, promowania znajomych

– ograniczenie odpowiedzialności – organizacje i przedsiębiorstwa „niezależne” na zewnątrz są de facto kontrolowane przez administrację rządową bądź poprzez kompetencję do mianowania osób kierujących daną jednostką, bądź w formie posiadania większości udziałów lub wpływania w inny sposób na „niezależny byt” danej organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>