Państwa sporządzające krajowe listy podmiotów zamawiających

Jak z powyższego wynika, jedynie trzy pierwsze Aneksy obejmują listy, w ramach których państwa-strony Porozumienia wyszczególniły podmioty obowiązane do przestrzegania reguł porozumienia. Mimo ogólnych tytułów, w jakie został zaopatrzony każdy z Aneksów, z treści dołączonych list wynika, iż każde z państw w nieco odmiemiy sposób interpretuje „zawartość” takich Aneksów. W przypadku Aneksu 1 zatytułowanego „Centralne organy administracji rządowej” niektóre z państw poumieszczały na swoich listach jedynie ministerstwa lub inne organy związane z władzą wykonawczą, inne podmioty obejmując listami z Aneksu Inne natomiast państwa w ogóle nie dokonały rozróżnienia w ramach Aneksów 1 i 2 na podmioty należące do centralnych organów ad-ministracji rządowej i na te należące do innych organów rządowych, lecz wszystkie podmioty wpisały na listy włączone do Aneksu.

Jeżeli chodzi o Aneks 3 zatytułowany „Wszystkie inne podmioty obowiązane do stosowania postanowień Porozumienia przy udzielaniu zamówienia”, to wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej umieściły na swoich listach jednostki opisane w art. 2 dyrektywy 93/38 dotyczącej usług związanych między innymi z dostawą wody i energii elektrycznej. Oczywiście zakres podmiotowy dyrektywy 93/38 jest szerszy, ponieważ obejmuje ona również niektóre podmioty o charakterze prywatnym, czego nie czyni Porozumienie.

Jak wcześniej wspomniano art. 1 Porozumienia wskazuje na wyczerpujący charakter list zamieszczonych w Aneksach 1- W celu bliższego wyjaśnienia tego problemu należy zaznaczyć, że państwa sporządzając krajowe listy podmiotów zamawiających dokonywały tego przy użyciu w zasadzie trzech głównych sposobów:

– poprzez enumeratywne wymienienie nazw instytucji objętych Porozumieniem,

– poprzez enumeratywne wymienienie nazw instytucji objętych Porozumieniem, ale z ddodaniem ogólnej (niedoprecyzowanej) klauzuli, której treść wskazywała, na to, że Porozumienie obejmuje jeszcze inne (niewymienione z nazwy) organy administracji rządowej,

– poprzez wskazanie określonych grup podmiotów (na przykład w drodze podania ich cech charakterystycznych) bez odniesienia do konkretnych nazw instytucji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>