blacha nierdzewna

Zarządzanie globalne – dalszy opis

Do rozwoju korporacji globalnych przyczyniają się następujące trendy o zasięgu światowym:

– 1) spadek udziału kosztu pracy bezpośredniej w kosztach całkowitych

– 2) powiększający się światowy rynek surowców, materiałów i komponentów

– 3) światowy rynek technologii i unifkacja standardów

– 4) powstawanie nowych organizacji ponadnarodowych i wzrost znaczenia już istniejących [Koźmiński, 1987],

Jak już wspomnieliśmy, globalizacja zarządzania jest swego rodzaju rewolucją. Jej konsekwencje są poważne i ujawniają się w sferze gospodarczej, politycznej oraz w sferze społecznej i kulturowej.

W sferze gospodarczej globalizacja sprzyja dalszemu rozwojowi krajów wysoko rozwiniętych przyspiesza rozwój badań, sektora kształcenia oraz szeroko rozumianych usług. „Popycha” te kraje w kierunku gospodarki informacyjnej (postindustrialnej) o malejącym zatrudnieniu w sektorze produkcyjnym. Prowadzi do wzrostu integracji krajów Triady. Stają się one coraz bardziej współzależne. W rezultacie tych procesów kraje bogate stają się jeszcze bogatsze i rozwijają bardziej dynamicznie. Znalezienie się poza Triadą oznacza praktycznie wypadnięcie z gry gospodarczej współczesnego świata.

Globalizacja zarządzania zbliża do siebie różne systemy polityczne. Na przykład, kraje byłego bloku komunistycznego zostały zmuszone do reformowania swych gospodarek, by móc uczestniczyć w życiu gospodarczym rozwiniętego świata. Jednocześnie włączają do swoich systemów społeczno-politycznych rozwiązania zachodniej demokracji parlamentarnej, od których odcinały się do niedawna. Istnieje tu wyraźne sprzężenie zwrotne: konwergencja (upodabnianie się) sprzyja procesom globalizacji, bowiem zanikanie podziałów, zacieranie się granic i zbliżanie systemów do siebie stwarzają warunki do coraz bliższej międzynarodowej współpracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>