naklejka i hologram ELD

Zamówienia na dostawy lub usługi

Z przyczyn technicznych, artystycznych lub innych związanych z ochroną praw wyłącznych zamówienie może być zrealizowane jedynie przez konkretnego wykonawcę, usługodawcę lub dostawcę,

– z uwagi na wyjątkowo pilny charakter sprawy związany z wy-darzeniami, których zamawiający nie mógł przewidzieć nie mogą być przestrzegane terminy stosowne dla procedur otwartej i ograniczonej,

W przypadku zamówień na dostawy zamawiający może ponadto skorzystać z wybranej procedury bez uprzedniego ogłoszenia przykładowo w przypadku dodatkowych dostaw, dokonywanych przez pierwotnego dostawcę, których celem jest częściowe zastąpienie towarów lub urządzeń, rozszerzenie dostaw lub rozbudowa urządzeń, jeżeli zmiana dostawcy zmuszałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych parametrach technicznych, a to skutkowałoby niekompatybilnością lub nieproporcjonalnie dużymi trudnościami w użytkowaniu lub dozorze.

W przypadku zamówień na roboty lub usługi zamawiający może również nie publikować ogłoszenia w przypadku dodatkowych robót bądź usług niewłączonych do rozważanego uprzednio projektu ani nieobjętych uprzednio udzielonym zamówieniem, których wykonanie z powodu okoliczności wcześniej nieprzewidzianych stało się jednak konieczne dla realizacji pierwotnego zamówienia, o ile zamówienie zostanie udzielone temu samemu wykonawcy lub usługodawcy. Jednak w tym wypadku muszą być spełnione dodatkowe warunki – dodatkowe roboty lub usługi nie mogą być z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielone od głównego zamówienia (pierwotnego) lub w przypadku, gdy istnieje możliwość ich oddzielenia, muszą być one niezbędne dla realizacji pierwotnego zamówienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>