Brzmienie art. 5 ust. 1 dyrektywy 93/38

W przeciwnym bowiem wypadku, gdyby warunki te nie zostały sprecyzowane kontrakt byłby zbyt ogólny i stanowiłby pole do nadużyć ze strony zamawiającego lub działań sprzecznych z zasadami udzielania zamówień, a zwłaszcza z zasadą równości. Ogólnie sformułłowana umowa stanowiłaby bowiem podstawę do prowadzenia dalszych negocjacji z wybranym już oferentem co do warunków samego zamówienia.

O ile na gruncie wspólnotowego prawa zamówień w tzw. sektorze publicznym nie jest do końca jasne, czy w wypadku gdy zamawiający udzielił zamówienia w formie zawarcia umowy, która posiada wszystkie charakterystyczne cechy dla porozumienia ramowego zgodnie z procedurami przewidzianymi w stosownych dyrektywach, to jeszcze dodatkowo każda poszczególna dostawa musi podlegać tym rygorom, to w świetle postanowień dyrektywy 93/38 kwestia ta została dostatecznie uregulowana. Dyrektywa zawiera również odpowiednie postanowienia chroniące przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych przed nadużyciami ze strony zamawiających, zawierających porozumienia ramowe i zapewniające zachowanie uczciwej konkurencji. Artykuł 5 dyrektywy 93/38 stanowi, że zamawiający nie mogą wykorzystywać umów ramowych w celu uniknięcia, ograniczenia lub utrudnienia konkurencji.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 dyrektywy 93/38 zamawiający może traktować umowy ramowe jak zamówienia i udzielać ich zgodnie z postanowieniami niniejszej dyrektywy. Natomiast ustęp 2 tegoż artykułu stanowi, że w sytuacji gdy zamawiający zawarł taką umowę zgodnie z zasadami rządzącymi udzielaniem zamówień, to przy udzielaniu zamówienia opartego na tej umowie

może skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 20 ust. 2 pkt (i), a mianowicie nie ma obowiązku publikacji ogłoszenia przy wszczynaniu procedury udzielenia danego kontraktu. W doktrynie przyjmuje się jednak, że w przypadku zawarcia umowy ramowej zgodnie z postanowieniami dyrektywy 93/38 udzielane w jej zakresie zamówienia stanowią wykonanie takiej umowy i nie stosuje się przy ich przyznawaniu żadnych przepisów stosownej dyrektywy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>