Gwarancje kontraktowe

Częścią umowy o usługi budowlane są tzw. gwarancje kontraktowe. Może tutaj pojawić się kilka typów gwarancji bankowych:

-gwarancja przetargowa (od 1 do 3%) wartości kontraktu. Stanowi ona od 1% do 2% kwoty kontaktu, jest używana w zastępstwie wadium przetargowego składanego na etapie ubiegania się o realizację danego projektu

– gwarancja dobrego wykonania kontraktu jest źródłem środków służących do naprawienia błędów generalnego wykonawcy włącznie z kosztami zastąpienia go inną firmą. Kwota gwarancji dobrego wykonania kontraktu opiewa zazwyczaj na 5% – 100% kwoty kontraktu

– gwarancja zwrotu zaliczki występuje w sytuacji, gdy pobierana jest zaliczka na przygotowanie placu budowy oraz zakup niezbędnych materiałów i urządzeń. Zapewnia ona zwrot spółce celowej przez wykonawcę kwot, jeśli nie wywiązuje się on z obowiązków określonych w kontrakcie

– gwarancje kwot zatrzymanych dotyczą kwot potrącanych z każdej faktury. Potrącanie ww. kwot służy ewentualnemu pokryciu nieprzewidzianych wydatków powstałych z winy wykonawcy

– gwarancje serwisu technicznego (konserwacji i napra- zastępuje gwarancje dobrego wykonania kontraktu oraz zwrotu kwot zatrzymanych, wygasających w momencie ukończenia inwestycji i przekazania jej do eksploatacji.

Ww. gwarancje mogą mieć charakter albo gwarancji wykonawcy (jeżeli jest to wiarygodna firma, dobrze wypadająca w scoringu lub w ratingac- albo gwarancji bankowych.13*

Jak zaznaczono uprzednio, umowa z wykonawcą powinna określać czas wykonania (termin oddania inwestorow- opisanych w umowie prac.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>