royal aparts świaradów zdrój

Umowy w finansowaniu projektów hotelowych

Wymierną oceną mogą być tutaj albo sondaże prowadzone wśród najemców odnośnie zadowolenia ze sposobu zarządzania nieruchomością,

Ns K. Krusztal, A. Nalepka, Negocjacje ir zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, „Swial Nie-ruchomości” nr 34 z 200

albo też skala przedłużania przez najemców umów najmu na kolejne okresy na warunkach zapewniających właścicielom nieruchomości (spółce celowe- odpowiednią stopę zwrotu i płynność finansową.

Szczególną odmianę umów o zarządzanie stanowią umowy spotykane w finansowaniu projektów hotelowych. Umowy takie są tutaj zawierane z operatorami sieci hotelowych. Typowymi postanowieniami takiej umowy są:

– strony umowy,

– okres obowiązywania umowy oraz opcje odnowienia,

– stawki prowizji za zarządzanie hotelem wraz ze sposobem ich kalkulacji,

– prowizja może być naliczana od przychodów (np. 2%) oraz od zrealizowanego zyysku brutto ( 10%),

– gwarancje ze strony operatora osiągnięcia minimalnych przepływów pieniężnych (cash-flow),

– zobowiązanie do prowadzenia ksiąg handlowych oraz sporządzania raportów finansowych wraz z formatem tych raportów,

– sposób podziału nakładów inwestycyjnych,

– sposób podziału kosztów eksploatacyjnych wraz z kosztami remontów, a także kwestiami ochrony oraz ustalenie strony odpowiedzialnej za płacenie podatków i ubezpieczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>