kancelaria gorzów

KIERUNEK ADMINISTRACYJNY CZĘŚĆ 2

Za twórcę kierunku administracyjnego uważany jest powszechnie francuski inżynier górnik Henri Fayol, autor wielu prac z dziedziny geologii i paleontologii. Przez trzydzieści lat kierował wielką firmą górniczą i hutniczą „Comambault”, która w chwili powołania go na stanowisko dyrektora generalnego (1888 r.) znajdowała się na granicy bankructwa, a w chwili jego odejścia (1918 r.) była jednym z najpotężniejszych koncernów, znanych z wysokiego poziomu kadr administracyjnych, technicznych i naukowych.

Zdaniem Fayola, źródła sukcesów kierowanego przez niego przedsiębiorstwa tkwiły przede wszystkim w konsekwentnym i systematycznym stosowaniu szeregu prostych, lecz jednocześnie maksymalnie efektywnych zasad. „Dobre funkcjonowanie zespołu pracowników – pisał – zależy od pewnych warunków, określanych jako zasady, prawa albo reguły. Nigdy prawie nie stosuje się dwa razy tej samej zasady w identycznych warunkach należy brać pod rozwagę różne zmienne okoliczności, ludzi również różnych i zmieniających się oraz wiele innych, coraz to nowych czynników. […] Liczba zasad administracji nie jest ograniczona” [Fayol, 1947 Kumał, 1972, s. 285].

Największe znaczenie Fayol przywiązywał do czternastu własnych zasad, którymi były:

Podział pracy, który dzięki specjalizacji czynności i rozgraniczeniu funkcji umożliwia osiągnięcie większej i lepszej produkcji.

Autorytet, powiązany z poczuciem odpowiedzialności, przy czym Fayol zwrócił uwagę na dwa rodzaje autorytetu: autorytet formalny, czyli zinstytucjonalizowane uprawnienie do podejmowania decyzji i wydawania poleceń (związany ze stanowiskiem kierownika) oraz „autorytet osobisty, płynący z inteligencji, wiedzy, doświadczenia, wartości moralnej, umiejętności kierowania, położonych zasług itd.” [Fayol, 1947 Kurnal, 1972, s. 287].

Dyscyplina, czyli „…posłuszeństwo, pilność, pracowitość, odpowiedni sposób bycia i zewnętrzne oznaki uszanowania, przestrzegane – zgodnie z warunkami umowy – w stosunkach między przedsiębiorcą a jego pracownikami” [Fayol, 1947 Kurnal, 1972, s. 189-288],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>