dobry notariusz gdańsk notariuszmarek.pl

Kontrola otrzymanych wyników

Jest to cykl, bowiem istnieje możliwość, a częstokroć także konieczność, powtórzenia poszczególnych kroków, ponownego „uruchomienia” procedury. Przykładowo, w wyniku kontroli, czyli porównania osiągniętych wyników z zamierzeniami, może zaistnieć konieczność sformułowania nowego celu: zmniejszyć lub wyeliminować rozbieżność pomiędzy tym „co jest”, a tym „co być powinno”. Niekiedy niezbędny może być także powrót do faz wcześniejszych – ponowne określenie celu, środków i warunków działania itp., gdy np. analiza możliwości działania wykaże, iż osiągnięcie zamierzonego celu nie jest realne, jest zbyt kosztowne lub zbyt odległe w czasie.

Le Chatelier silnie podkreślał wagę dobrego przygotowania działań, szczególnie zaś znaczenie etapu pierwszego. „Gdy jasno widzimy cel, który chcemy osiągnąć, to zrobiliśmy już więcej niż połowę drogi. Wysiłki same zwracają się ku osiąganemu celowi” [Le Chatelier, 1926 Kurnal, 1972, s. 107], Zdaniem Le Chareliera cel powinien być:

– 1) jedyny,

– 2) ścisły, powinien wyraźnie wskazywać to, do czego się dąży,

– 3) ograniczony, bowiem zawsze ograniczone są środki,

– 4) użyteczny.

Przedstawiony wyżej cykl organizacyjny jest do dziś podstawą postępowania organizatorów na całym świecie. Rozwijany i dostosowywany do konkretnych sytuacji i celów znajduje odbicie w różnych szczegółowych metodykach rozwiązywania problemów organizacyjnych [Mikołajczyk, 1983, s. 26],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>