Wpływ etapu kwalifikacji oferentów na gwarancje wynikające z zasady równości

Samo kryterium, którego dowodem miało być to rządowe zezwolenie – a mianowicie dobra kondycja finansowa i ekonomiczna przedsiębiorstwa – było zgodne z dyrektywą, jednak dokument, za pomocą którego miało dojść do oceny tego wymogu już nie.

Wpływ etapu kwalifikacji oferentów na gwarancje wynikające z zasady równości

Uregulowania dotyczące systemów kwalifikacji i wyboru przedsiębiorców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają ogromny wpływ na prrawidłową realizację zasady równego traktowania. Ich treść decyduje bowiem o tym, w jakim zakresie zamawiający mogą ograniczyć potencjalnym oferentom dostęp do procedur przetargowych. Zasadą pozostaje, że wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy mogą złożyć swoją ofertę, szczególne natomiast przepisy wspólnotowe regulują podstawy, na jakich to uprawnienie może być im „odebrane” lub ograniczone. Postanowienia te dotyczą wymogów odnoszących się do samych przedsiębiorców i nie mają nic wspólnego z innym etapem postępowania, jakim jest ocena ofert i związane z nią kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. Dopiero bowiem spośród oferentów, którzy spełniają określone warunki, związane ze zdolnością do wykonania danego zamówienia, wybiera się tego wykonawcę lub dostawcę, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę. Należy jednak podkreślić, że przepisy wspólnotowe nie wprowadzają obowiązku dokonywania oceny przedsiębiorców, a mają jedynie na celu ograniczenie możliwości dowolnego i nieuzasadnionego wykluczania oferentów z postę-powania. Zadaniem dyrektyw nie jest bowiem regulacja wydatków publicznych, a jedynie otwarcie dostępu do rynków zamówień publicznych poszczególnych państw członkowskich. W związku z tym, że potrzeba uniknięcia ryzyka zmarnowania pieniędzy pochodzących z budżetu uzasadnia dokonywanie wstępnej selekcji oferentów i badanie ich zdolności do wykonania zamówienia, dyrektywy dopuszczają taką możliwość, lecz precyzują kryteria i podstawy wyłączeń, tak by nie naruszały one zasady równego traktowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>