cegła dekoracyjna retrocegla.pl i płytki ceglane

Kwalifikacja oferentów

Kwalifikacja oferentów jako jeden z początkowych etapów całej procedury nieprawidłowo przeprowadzony może już na wstępie poprzez ograniczenie kręgu uczestników naruszyć nie tylko zasadę równego traktowania, ale i zasadę uczciwej konkurencji.

Jednym z zasadniczych elementów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest składanie ofert. Chodzi tutaj zarówno o postępowania w ramach procedur otwartych lub ograniczonych, gdzie moment składania ofert (pisemnych) jest dosyć sformalizowany – co wynika niejako z charakteru samego przetargu, jak i o postępowania negocjacyjne (z wyłączeniem tych sytuacji, w których zamawiający prowadzi rozmowy z jednym tylko oferentem), gdzie chwila składania oferty (nie zawsze w formie pisemnej) może być poprzedzona prowadzeniem rokowań. Przestrzeganie zasady równego traktowania przedsiębiorców na etapie składania ofert jest

niezwykle istotne z tego powodu, że właśnie wtedy może w sposób wyraźny nastąpić dyskryminacja jednego lub kilku zainteresowanych podmiotów. Z etapem składania ofert jest ściśle związana forma i sposób przygotowania dokumentacji przetargowej (specyfikacje techniczne) oraz terminy do przesyłania stosownych dokumentów oraz samych ofert. W związku z tym, iż oferta stanowi oświadczenie woli wykonawcy, usługodawcy lub dostawcy co do warunków realizacji zamówienia publicznego chwila jej złożenia stanowi moment przełomowy, po którym nie mogą już nastąpić w zasadzie żadne rozmowy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Takie porozumienia w wyraźny sposób naruszają zasadę równego traktowania – niektóre przedsiębiorstwa, prowadzące dodatkowe negocjacje z zamawiającym znajdowałyby się w znacznie korzystniejszej sytuacji mogąc „korygować” własne propozycje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>