windykacja Jarocin

Elementy ochrony wierzyciela

Elementy ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika zawarte są też w kodeksie cywilnym. Art. 59 kodeksu cywilnego daje możliwości uznania danej umowy za bezskuteczną wobec wierzyciela. To może dotyczyć na przykład zbycia nieruchomości do spółki celowej. Przesłanki kwestionowania danej umowy to fakt, iż w rezultacie jej zawarcia niemożliwe jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Strony umowy – dłużnik i osoba trzecia – wiedziały o roszczeniu wierzyciela lub umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia. Możliwość uznania czynności prawnej np. umowy lub aportu za bezskuteczną wobec wierzyciela daje też instytucja

l(l Z. Swieboda, Komentarz do prawa upadłościowego i prawa do postępowania układowym. Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o.. Warszawa 199 tzw. skargi pauliańskiej. Przesłankami zasadności skargi pauliańskiej są niewypłacalność dłużnika jako rezultat danej czynności oraz fakt, że strony czynności (tj. dłużnik i osoba trzeci- wiedziały o niewypłacalności dłużnika bądź też osoba trzecia z łatwością mogła się o tym dowiedzieć. Skarga pauliańska może być wniesiona w ciągu 5 lat. Sankcje za działania na szkodę wierzycieli znajdują się też w kodeksie karnym (ait. 300-301 )/’

Niedogodności związane z zastosowaniem „project finance” w warunkach polskich wiążą się również z zagadnieniami podatkowymi. Typowe dla „project finance” utworzenie spółki celowej wiąże się z negatywnymi skutkami podatkowymi.

Negatywne konsekwencje podatkowe nie dotyczą podatku VAT. Zgodnie z § 73 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 156, poz. 1024 i z 1988 Nr 153, poz. 99- wkłady niepieniężne wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego zwolnione są od podatku VAT. Nie podlega opodatkowaniu VAT także wniesienie jako aportu przedsiębiorstwa.

Wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości rodzi obowiązek podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>