dobry prawnik od nieruchomości Wrocław

Umowy o roboty budowlane

P. Kwiatkowski, Ogólny systemu -ubezpieczeń wykorzystywanych przy kredytowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na zasadach project Jinance, „Bank i Kredyt” z lipca/sierpnia 199

,ł’iKredytowanie budownictwa mieszkaniowego. Kredyty budowlane dla deweloperów. Podręcznik uczestnika szkoleń, podręcznik przygotowany przez USAID, Warszawa 199

Inwestor zapewnia sobie zwykle odszkodowanie za opóźnienia w etapach prac, a nawet odszkodowanie na wpadek odstąpienia przez wykonawcę od umowy. Częstą praktyką jest wstrzymywanie części wypłaty z każdej faktury na poczet funduszu gwarancyjnego. Kwota ta jest wpłacana wykonawcy po zakończeniu prac i po odbiorze robót bez usterek. Wykonawca ma z kolei prawo do kar umownych w razie np. opóźnień w dokonywaniu płatności przez inwestora.

Warto pamiętać, że umowy o roboty budowlane ujęte są w normie PN-ISO 6707-2-Budownictwo Technologia.14″ Na zakończenie warto omówić jeszcze umowę dostawy. W projektach deweloperskich z umowami dostawy spotykamy się w momencie dostarczania specyficznych maszyn i urządzeń niezbędnych do wyposażenia obiektu, np. urządzeń klimatyzacyjnych czy telekomunikacyjnych. Umowa dostawy podobnie jak i inne umowy powinna być zawarta w formie pisemnej. Dostawca ma na mocy artykułu 607 k.c. obowiązek zawiadomienia odbiorcy o wadach dostarczonych przez niego surowców i materiałów. Odbiorca ma z kolei uprawnienia do kontrolowania procesu produkcji. Umów dostawy dotyczą też kwestie rękojmi. Umowa dostawy powinna też precyzować uprawnienia odbiorcy do odstąpienia od umowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>