komplety pościeli satynowe

Wskaźnik pokrycia obsługi długu

Bank może narzucić również wymóg przedkładania aktualnych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłych rewidentów oraz przedkładania prognoz finansowych. Bank może ograniczyć też kredytobiorcy możliwość zmiany warunków' podstawowych umów dla projektu, o których była mowa wyżej – na przykład umowy najmu, sprzedaży lub umowy o wykonanie robót budowlanych. Bank może ograniczyć również poziom zatrudnienia w spółce celowej i fundusz przeznaczany na wynagrodzenia. W przypadku finansowania okresu budowy bank może zażądać nadzoru zewnętrznej firmy inżynierskiej nad jej przebiegiem. Ona to opiniuje prawidłowość realizacji harmonogramu inwestycji, potwierdza to wniesienie przez spółkę celową odpwiedniego poziomu środków własnych

– klauzule finansow’e (zobowiązanie do przestrzegania określonych wskaźników finansowych np. wskaźniki płynności, pokrycie obsługi długu). Klient może być w szczególności zobowiązany do przestrzegania tych wskaźników finansowych, które są zawarte w prognozach finansowych. Na czoło wysuwa się tu wskaźnik pokrycia obsługi długu.

Ww. klauzule noszą też nazwę „loan covenants”. Dodatkowo, umowy kredytowe przewidują:

– terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych

– wysokość prow’izji, jeżeli umowa ją przewiduje

– warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Katalog ten może być rozbudowany w zależności od potrzeb, co znajduje zastosowanie w szczególności przy dużych kredytach inwestycyjnych. Postępowanie banków w przypadku niedotrzymania przez klienta warunków umów definiowane jest w artykule 75 nowego prawa bankowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>