solution for cleaning dpf

Wyłączenia zamówień w sektorze publicznym

Wyłączenie nie obejmuje natomiast zamówień udzielanych przez członków grupy sobie nawzajem. Wyłączenia dotyczące natomiast zamówień w tzw. sektorze publicznym są w zasadzie jednakowo uregulowane we wszystkich dyrektywach. Są one związane przede wszystkim z obronnością, bezpieczeństwem państwa i tajemnicą państwową.

Żadne jednak z zamówień niezależnie od tego, czy udzielane będzie przez podmioty działające w ramach dyrektyw tzw. klasycznych czy dyrektywy sektorowej nie będzie podlegać ich reżimom, jeżeli regulowane jest w odmienny sposób przez postanowienia

umowy międzynarodowej lub ma być udzielane zgodnie ze szczególnymi procedurami organizacji międzynarodowych (Banku Światowego, ONZ czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju).

Dyrektywy nie regulują wprost problematyki zamówień udzielanych wewnątrz danej osoby prawnej przez jedną jednostkę organizacyjną drugiej takiej jednostce. Wydaje się jednak, że w świetle krajowych porządków prawnych dotyczących prawa cywilnego takie zamówienia nie są umowami w rozumieniu omawianych dyrektyw i z uwagi na to nie są włączone do ich zakresu przedmiotowego.251 Natomiast zamówienia udzielane przez zamawiających innym podmiotom, które też są uznane w świetle dyrektyw za zamawiających w zasadzie objęte są stosownymi regulacjami prawa wspólnotowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>