https://www.zarzadzanie-czasem.edu.pl

Zarządzanie operacyjne spółką celową

Należy zwrócić uwagę na fakt, że porozumienie wspólników może przewidywaćuprzywilejowanie niektórych wspólników. Może to dotyczyć: prawa głosu, dywidendy, sposobu uczestnictwa w podziale majątku spółki w przypadku jej likwidacji.

W sferze zarządzania operacyjnego spółką celową istnieje zatem wiele kluczowych kwestii, co do którychv porozumienie wspólników, statut/umowa spółki i dokumenty towarzyszące powinny w miarę precyzyjnie określać kompetencje decyzyjne. Takimi kwestiami są: zatwierdzanie planów strategicznych spółki celowej, nowe inwestycje, fuzje i allianse strategiczne, podjęcie działań na rzecz likwidacji, tworzenie i przystępowanie do nowych spółek, sprzedaż i zastawianie aktywów spółki celowej, kontrakty menedżerskie z zarządem, zadłużanie się powyżej pewnej granicy, rozpoczęcie istotnych procesów sądowych, udzielanie pożyczek lub innej pomocy finansowej pracownikowi spółki, akcjonariuszowi, członkowi zarządu spółki albo rady nadzorczej, emitowanie dłużnych papierów wartościowych, zakup dłużnych papierów wartościowych, innych niż emitowane przez skarb państwa, o łącznej wartości powyżej pewnej kwoty w skali roku, udzielanie poręczeń lub gwarancji ponad pewną kwotę, wybór lub zmiana rewidenta, wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członków władz spółki, ustalanie ich wynagrodzeń.1’7

157 W.D.Bygrave, M.Fay, J.B.Peters, The Venlwe Capital Hantlhook. Prentice Hall. London I l)W, s. 17N. W praktyce gospodarczej istnieje tutaj kilka możliwości uregulowania sposobów podejmowania decyzji w wymienionych sprawach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>