Sprzątanie biur Warszawa System Serwis

Studium wykonalności projektu inwestycyjnego

Dane statystyczne, opisy techniczne i tabele winny stanowić załączniki do studium wykonalności. Wskazane jest, aby załącznikiem do studium wykonalności projektu inwestycyjnego były zawarte umowy wiodące dla realizacji danego projektu inwestycyjnego (np. umowy o wykonawstwo prac budowlanych, kontrakty na zakup maszyn i urządzeń, porozumienie wspólników i umowy spółki, umowy związane z finansowaniem zewnętrznym). W projektach deweloperskich załącznikiem do studiów wykonalności są też niezbędne pozwolenia i uzgodnienia (np. decyzja WZiZT, pozwolenie na budowę), a także wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę mającego stosowne uprawnienia oraz projekty.

Jak wskazano wcześniej zakres studium wykonalności projektu inwestycyjnego zależy od formuły realizacji projektu. Jeśli stosowana jest formuła „project finance”, oprócz prezentacji projektu bardzo ważne znaczenie ma przedstawienie sponsorów projektu, ich bieżącej kondycji finansowej, planów na przyszłość oraz doświadczenia w realizacji podobnych projektów. Jeśli w podmiotach będących sponsorami projektu mamy do czynienia z ciągłością władzy przez ostatnie lata, warto w dokumentacji zaakcentować wywiązywanie się ze zobowiązań podjętych przy okazji innych projektów oraz przebiegu tych projetków. Ważne znaczenie ma też przedstawienie biografii kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za realizację projektu. Powinna ona przekonać czytelnika, że osoby odpowiedzialne za realizacje projektu mają wystarczające doświadczenie zawodowe, wiedzę i kontakty, aby doprowadzić projekt do szczęśliwego końca oraz że w działalności gospodarczej reprezentują wysoki poziom etyki zawodowej. W kontekście realizacji projektu szczególnego znaczenia nabiera sprawa respektowania przez sponsorów zaciągniętych zobowiązań i wywiązywania się z zawartych umów i złożonych deklaracji. Z kwestią etyki łączy się przede wszystkim gotowość doprowadzenia projektu do końca bez względu na pojawiające się przeszkody.

Konkludując, w studium wykonalności projektu inwestycyjnego podstawowe znaczenie mają trzy kwestie. Pieiwszą z nich jest właściwe rozpoznanie rynku, drruga to kwestia analiz i prognoz finansowych. Trzecią jest sprawa dobom odpowiedniej strategii projektu (dobór środków, sposobów działania do osiągnięcia celów projekt- i osób oraz firm, których dotychczasowe doświadczenie i reputacja gwarantują skuteczną realizację projektu i później w fazie operacyjnej poprawne zarządzanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>