inwestycje hotelowe

Wymogi wypłaty transz kredytu

W odniesieniu do tego elementu istotne są dwie kwestie: warunki wypłaty pierwszej i następnych transz kredytu. Konieczne są tu np. wszelkie zgody i pozwolenia, np. pozwolenie na budowę i skompletowanie zewnętrznych źródeł finansowania. Wymogiem wypłaty następnych transz kredytu może być prawidłowa realizacja projektu inwestycyjnego – brak opóźnień w harmonogramie rzeczowym. Innym wymogiem jest zaangażowanie odpowiedniego wolumenu środków własnych)

– klauzule ochronne („negative pledge”, „parri passu”, „cross-default”, ograniczenie wielkości dokonywanych inwestycji, ograniczenie zaciągania zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, wymóg utrzymywania kapitałów własnych, ograniczenie co do emisji papierów dłużnych przez kredytobiorcę, ograniczanie w rozporządzaniu majątkiem ruchomym i nieruchomym, wymóg dodatkowych zabezpieczeń prawnych, o ile obecnie obowiązujące straci na wartości, obowiązek konsultowania otwierania nowych rachunków bankowych

IJ’’ Na lemat konsensualności umowy kredytowej istnieją różne zdania w literaturze przedmiotu. Za konsensualnym charakterem omawianej umowy opowiadają się I. Heropolitańska, R. Warchol, W. Osada, . Grzywacz, przeciwko temu poglądowi jest np. T. Wyszomirski.

we wskazanych bankach, ograniczenie możliwości wypłaty dywidend, klauzule „share retention”, czyli ograniczenia co do możliwości zmiany właściciela (- kredytobiorcy-sponsorów, ograniczenie co ustanawiania na swym majątku zabezpieczeń pożyczek i kredytów na rzecz osób trzecich). Ograniczenia zawarte w umowie kredytowej mogą dotyczyć także dokonywania nowych inwestycji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>