Zamówienia nieobjęte harmonizacją z przepisami GPA

Odnośnie natomiast do podmiotów zamawiających – innych niż wymienione w załączniku nr 1 i niebędących agendami rządów centralnych – zobowiązane są one stosować przepisy dyrektyw w sytuacji, gdy wartość planowanego zamówienia jest nie mniejsza niż:

– w przypadku robót budowlanych – 5000 000 SDR (6242 028 euro),

– w przypadku dostaw – 200 000 SDR (249 681 euro),

– w przypadku usług – 200 000 SDR (249 681 euro).

W przypadku udzielania zamówień nieobjętych harmonizacją z przepisami GPA pozostają w mocy dotychczasowe progi, pierwotnie jeszcze określone w ecu (oczywiście obecnie posługujemy się wartością euro). Państwa, które nie wchodzą w strefę wspólnej waluty nie mogą samodzielnie dokonywać przeliczeń progów wymienionych w dyrektywach na waluty narodowe. Kompetencja ta przysługuje Komisji Wspólnot Europejskich, która co dwa lata (ostatnio 1 stycznia 2002 r.) publikuje oficjalną tabelę równowartości wszystkich progów wymienionych w dyrektywach.

W odniesieniu do zamówień na roboty budowlane wszystkie kategorie zamawiających (również te objęte Porozumieniem) obowiązane są publikować przynajmniej raz w roku tzw. wstępne ogłoszenia, których treść stanowią zasadnicze cechy zamówień na roboty budowlane, których zamawiający zamierzają udzielić, a których szacunkowa wartość jest nie mniejsza niż 5000 000 SDR. Taka sama kwota decyduje o tym, czy dane zamówienie na roboty budowlane udzielone ma być pod reżimem dyrektywy 93/38 przez podmioty działające w sektorach objętych zakresem GPA (między innymi sektor gospodarki wodnej, elektryczności, transportu miejskiego, usług portowych). W odniesieniu do zamawiających dzia-łających w sektorze telekomunikacji i w innych sektorach nieobjętych przez GPA kwota ta wynosi 5000 000 euro.

W przypadku zamówień na dostawy obowiązek publikacji ogłoszenia wstępnego spoczywa na wszystkich zamawiających i jego treść obejmuje całkowitą wielkość zamówień dla każdej grupy towarów, jeżeli ich wartość szacunkowa nie jest mniejsza niż 750 000 euro.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>