Formy poparcia ze strony władz lokalnych

K. Kirejczyk i M. Dąbrowski uważają z kolei, że studium wykonalności projektu inwestycyjnego składa się zazwyczaj z następujących części:

analizy rynku,

– analizy lokalizacji,

– analizy wykorzystania,

– analizy ryzyka,

– analizy konkurencji .

Uogólniając, podane wyżej analizy zawarte w studium wykonalności projektu deweloperskiego możemy podzielić następująco:

– analiza otoczenia wraz z analizą makroekonomiczną i analizą warunków fizycznych,

– analiza lokalizacji.

Analiza otoczenia w projekcie deweloperskim dotyczy wpływu różnorodnych czynników na powodzenie projektu i wartość nieruchomości. Na analizę otoczenia składają się analiza cech społeczności i analiza makroekonomiczna. Kryteriami uwzględnianymi w takiej analizie są: gęstość populacji, struktura zawodowa, średnia wieku mieszkańców, status zatrudnienia, istnienie i rozmiar przestępczości, jakość usług z zakresu edukacji, lecznictwa, kultury i handlu. W analizie otoczenia istotne jest też zbadanie stosunku władz lokalnych do przedsięwzięcia. Chodzi tutaj o zbadanie możliwości uzyskania różnorodnych form poparcia ze strony władz lokalnych. Do takich form poparcia należą:

-zwolnienia z podatków lokalnych, połączone z inwestycjami publicznymi w infrastrukturę miejską (komunikacja, drogi, uporządkowanie i urządzanie terenu, bezpłatne doradztwo gospodarcze)

– dotowanie projektów rewitalizacji gruntów, przejmowanie odpowiedzialności za utrzymanie obiektów o ograniczonej wartości komercyjnej (np. zabytko-

wych), dopłaty do oczyszczania gruntów, aby wspomóc procesy fizycznego oczyszczania i rewitalizacji gruntów

– granty na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy lub granty wspomagające rozwój danego sektora gospodarki, jako elementu rozwoju gospodarczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>