https://www.rynekerp.pl

KIERUNEK ADMINISTRACYJNY

Równolegle do kierunku przemysłowego, w ramach klasycznej teorii organizacji i zarządzania, rozwijał się drugi nurt badań skoncentrowany na naukowym opracowywaniu zasad działalności administracyjnej i bardziej ogólnych zasad organizacji. Jest on najczęściej określany jako kierunek administracyjny [Kurnal, 1979, s. 20], klasyczna nauka administracji [March, Simon, 1964, s. 58], szkoła uniwersalislyczna [Gliński, 1980] lub nurt uniwer- sałistyczy [Martyniak, 1989]. Efekty badań prowadzonych przez przedstawicieli tego kierunku, a zwłaszcza przez Henri Fayola i Maxa Webera, przedstawione zostały jako systemy zarządzania obejmujące swoim zasięgiem wyraźnie wyodrębnioną grupę urzędników administracji przemysłowej i tzw. administracji ogólnej.

Badacze administracji dążyli przede wszystkim do rozwiązania problemów, które można ująć następująco:

– 1) rozłączny podział pracy administracyjnej między poszczególne stanowiska i wyraźna specjalizacja w sferze zadań,

– 2) rozgraniczenie ściśle określonych kompetencji, niezbędnych do pełnienia poszczególnych funkcji,

– 3) budowa hierarchii funkcji i stanowisk oraz niesprzecznej sieci zależności między nimi,

– 4) utrzymanie dyscypliny w pracy administracji,

– 5) podporządkowanie interesu osobistego urzędników wymogom sprawnego funkcjonowania całej organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>