https://heat-energy.pl/moje-cieplo/

Kilka sposobów na dokonanie transferu ryzyka

Selekcja wykonawców, dostawców dóbr inwestycyjnych oraz odbiorców usług (najemców lub nabywców powierzchni), a także partnerów strategicznych powinna być przeprowadzona według wypracowanych procedur pozyskiwania i analizy informacji. W grę wchodzą tu metody scoringowe i dyskryminacyjne, wykorzystywane w procesie analizy zdolności kredytowej. Tymi metodami posługują się banki. Mogą być one także stosowane przez inne podmioty gospodarcze przy doborze partnerów do wspólnych przedsięwzięć. Niektórzy partnerzy do projektu inwestycyjnego są wyłaniani w drodze przetargu, co zapewnia uczciwą konkurencję i wybór najkorzystniejszych ofert. Przetargowy tryb doboru kontrahentów dotyczy wykonawców prac budowlanych i niektórych doradców oraz firmy zarządzającej projektem (tzw. operatora). Do problemu oceny wiarygodności kontrahentów i stosowanych metod powrócimy za chwilę.

Transfer ryzyka to także zastosowanie odpowiednich form regresu do sprawdzonych wcześniej sponsorów projektu, o których to mówiliśmy wcześniej. Jak zaznaczyliśmy uprzednio, skutkiem transferu ryzyka jest jego przeniesienie na inne podmioty. Transfer ryzyka nie jest więc całkowitą redukcją ryzyka. Reasumując, transfer ryzyka może być dokonywany poprzez kilka sposobów, które omówione są w dalszej części niniejszej pracy. Sposobami tymi są:

– dobór odpowiedniej formy prawnej realizacji przedsięwzięcia eksponującej odpowiedzialność za ryzyko wybranych podmiotów (np. komplementariusz w spółce komandytowej)

– ustalenie zakresu regresu do sponsorów projektu

– dobór partnerów do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych poprzez przetargi

– odpowiednie formułowanie warunków kontraktów zawieranych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w projekcie inwestycyjnym

– ubezpieczenie ryzyka.w

Dwa ostatnie zagadnienia transferu ryzyka wiążą się z analizą umów i deklaracji towarzyszących projektowi. Tej kwestii będzie poświęcony jeden z następnych rozdziałów niniejszej pracy.

Problem zarządzania ryzykiem nie kończy zamknięcia fazy początkowej projektu. Ryzyko pojawia się także w fazie eksploatacyjnej projektu. Przykładowe ryzyko występujące w fazie eksploatacyjnej projektu pokazuje poniższa tabela.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>