Syntetyczne prognozy finansowe

W odróżnieniu od projektów produkcyjnych, w projektach deweloperskich zapotrzebowanie na kapitał obrotowy ma mniejsze znaczenie i dotyczy jedynie fazy okresu budowy. Taki szacunek dokonywany jest na podstawie rocznych kosztów poszczególnych pozycji środków obrotowych (materiał- i określenia minimalnego pokrycia w dniach dla poszczególnych pozycji majątku obrotowego i zobowiązań bieżących.

Zestawienia wymienione powyżej stanowią spójną całość, a pomiędzy nimi zachodzi korespondencja danych. Ostatnie trzy zestawienia mają charrakter syntetycznych prognoz finansowych, które wynikają z pozostałych prognoz. Prognozy finansowe powinny być opracowane w tej samej walucie. Powinny być podzielone na okres budowy i okres eksploatacji Wszystkie zestawienia powinny dotyczyć identycznych okresów (miesiące, kwartały, lata). Kolejnym istotnym problemem jest dobór okresu prognoz finansowych (horyzontu planowania), który powinien być dostosowany do okresu obowiązywania umów związanych z finansowaniem zewnętrznym (np. umowy kredytowe, umowy leasingowe), a jego format powinien być zasadniczo dostosowany do istniejących wzorów sprawozdawczości finansowej. W Polsce takie wzorce precyzuje ustawa o rachunkowości. Uproszczenia w stosunku do tych wzorców winny być skonsultowane z ekspertami – księgowymi. Zgodność prognoz finansowych z wymaganym formatem to nie jedyny przejaw koniecznego dostosowywania do obowiązujących przepisów prawa. Prognozy finansowe powinny być zgodne z przepisami prawa w odniesieniu do zastosowanych stawek amortyzacji, stawek i sposobu naliczania podatków i innych opłat, na przykład związanych z zakupem nieruchomości, uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń lub rejestracją spółki celowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>