Analiza makroekonomiczna projektu budowy biurowca

W analizie warunków fizycznych należy wziąć także pod uwagę kwestie układu ulic, ich szerokości oraz mediów, tj. elektryczności, gazu, telekomunikacji.

Czynnik lokalizacji w procesach deweloperskich jest utożsamiany z kolei z odległością pomiędzy daną nieruchomością a wszelkimi miejscami, z których ludzie do niej dojeżdżają i do których wyjeżdżają. Szczególne znaczenie ma tutaj dostępność do dużych skupisk ludności, sklepów, placówek usługowych oraz parków i terenów rekreacyjnych etc. Podstawowe znaczenie odgrywa sprawa komunikacji, dróg dojazdowych, tramwajów, autobusów, metra. Waga wyżej wymienionych czynników jest oczywiście różna w przekroju różnych typów projektów w obszarze nieruchomości. Właściwa lokalizacji wykorzystuje walory użytkowe obiektu.

Rozpatrzmy teraż przykład analizy rynku w studium wykonalności projektu na przykładzie projektu związanego z budową biurowca. W przypadku tego typu projektów deweloperskich analiza rynku koncentruje się na charakterystyce trendów makroekonomicznych i demograficznych w danej okolicy. Trendy te warunkują w głównej mierze popyt na powierzchnię biurową danej lokalizacji. W analizie rynku równie istotne jest sprawdzenie jakiego rodzaju klienci będą poszukiwać powierzchni i jakiego rodzaju powierzchni biurowej może dotyczyć to zapotrzebowanie. Następnie analizie należy poddać kwestie, w jakim stopniu obecna podaż powierzchni biurowej jest w stanie zaspokoić ujawnione potrzeby.

W analizie makroekonomicznej projektu budowy biurowca brane są także pod uwagę takie kwestie, jak dynamika wzrostu gospodarczego w danym regionie, ogólna kondycja finansowa funkcjonujących tam podmiotów, struktura tych podmiotów (tradycyjne gałęzie gospodarki a tzw. nowa ekonomia), rozmiary siły roboczej, zmiany w strukturze zatrudnienia („białe kontra niebieskie kołnierzyki”), zmiany technologiczne w przedsiębiorstwach funkcjonujących w najbliższej okolicy i ewentualne zmiany w ilości powierzchni biurowej na jednego zatrudnionego, koszty siły roboczej, koszty utrzymania gospodarstwa domowego w danym rejonie, lokalne podatki (ogólnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i z nieruchomościami), jakość i poziom życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>