Zapraszamy do oferty: biura

Szwedzi są dumni ze swoich osiągnięć

Szwedzi, dumni ze swoich powszechnie uznawanych osiągnięć, nie wahają się eksportować swych rozwiązań i doświadczeń. Nie mają kompleksów – bez żadnych oporów kupują firmy zagraniczne lub udziały w nich. Nawet nabywając amerykańską fabrykę butów zakładają, że są zdolni poprowadzić ją lepiej niż dotychczasowi właściciele. Sądzą, że wystarczą jedynie kompetencje, by postawić fabrykę na nogi. Podobnie menedżerowie Electrolusa, który zakupił przedsiębiorstwo produkujące lodówki w USA, uważają, że nauczą Amerykanów lepiej wytwarzać ten sprzęt. Natomiast szwedzka firma lodz.iarska Hemglass, wkraczająca ze swoimi wyrobami do lego kraju wysublimowanych metod sprzedaży, jest przekonana, że posiada unikatową kompetencję, dzięki której poradzi sobie z konkurentami. „Nie zdumiałoby mnie, gdyby im się udało – twierdzi jeden z amerykańskich dziennikarzy -już sama wiara czyni cuda.”

czytaj dalej

Kadry i płace kraków naliczają wynagrodzenia

Kadry i płace kraków mają bardzo odpowiedzialną pracę. Naliczają wynagrodzenia, premie, dodatkowe bonusy pracownikom, odliczają zwolnienia lekarskie, urlopy, kary porządkowe. Ich praca jest usługowa, ale bardzo ważna, bo bez niej pracownicy nie otrzymywaliby premii i dodatków. Na pewno warto spróbować pracy w dziale tego rodzaju. Wysokie kompetencje, pracowitość, staranność owocują dobrymi zarobkami oraz przyczyniają się zawsze do zawodowego rozwoju niejednej firmy.

czytaj dalej

Rachunek maklerski – cóż to takiego?

Rachunek maklerski to konto zakładane w biurze maklerskim i związane z nabywaniem lub sprzedażą akcji. Klienci takie rachunki mieć powinni, a ich stan jest dla nich ważną wytyczną. Wiele osób planuje zarabiać na kupnie oraz sprzedaży akcji, idzie do biura maklerskiego i tam uzyskuje wsparcie finansowe. Jest to ważne rozwiązanie, pomocne w regulowaniu spraw finansowych. Na rachunek wpływają pieniądze ze sprzedaży akcji, z rachunku płaci się za sprzedaż akcji. Nie ma lepszego sposobu regulowania wszelkich należności. Rachunek maklerski powinien być dobrze oprocentowany oraz monitorowany. Pracownicy starają się o prowadzenie każdego rachunku w sposób najlepszy dla klientów...

czytaj dalej

System selekcji w krajach azjatyckich

System selekcji w krajach azjatyckich istotnie różni się od typowego systemu amerykańskiego. W Korei, oprócz wykształcenia i osobowości, bierze się pod uwagę przynależność do rodu czy rodziny. W Japonii poszukuje się absolwentów uniwersytetów i szkół, którzy zdobyli wykształcenie ogólne, niespecjalistyczne. W Chinach korzysta się z systemu nomenklaturowego. W Korei płaca jest ważnym wynagrodzeniem, lecz równie ważne są stosunki międzyludzkie. W Japonii, oprócz płacy, cenione jest wysoko doświadczenie i przynależność do organizacji, percepowane jako nagrody same w sobie. W Chinach płaca nie jest uważana za wynagrodzenie, z powodu regulacji rządowych mających na celu całkowite wyrównanie poziomu życia społeczeństwa. Ważnym celem dla pracownika jest natomiast często bycie ekspertem.

czytaj dalej

Składniki społeczne

Organizacje są uporządkowanymi systemami społeczno-technicznymi. Składają się z podsystemów, które różnią się przede wszystkim możliwością przewidywania zachowań i reakcji na rozmaite oddziaływania. Elementy techniczne: struktura formalna organizacji, procedury, systemy informacyjne, wyposażenie techniczno-technologiczne możemy konstruować podobnie jak maszyny. Stosując ściśle inżynierskie metody projektowania i uwzględniając różne parametry uzyskujemy prawie pewność co do przyszłego działania tych elementów. Na przykład, projektując strukturę wysmukłą, czyli taką, która ma dużą ilość szczebli i małą rozpiętość kierowania, możemy być właściwie pewni, że uzyskamy efekty w postaci długiego czasu podejmowania decyzji, wielu zniekształceń informacji, konieczności powtarzania nadawanych komunikatów (redundacji) itp.

czytaj dalej

Ryszard B i sprawa teczki

Wpis sądowy w tej sprawie wynosi 500 zł. Na rozprawę 12 sierpnia 1985 r. nie stawia się nikt. Sąd wydaje wyrok zaoczny. Zasądza od Ryszarda B, 888 zł. na rzecz Zrzeszenia, nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Ryszard B. pisze do sądu sprzeciw, na który powód daje – ręką radcy prawnego – odpowiedź, także na piśmie. Strony twardo bronią swoich racji. Kolejna rozprawa zostaje wyznaczona na 25 listopada 1985 r.

czytaj dalej

Regulacje dotyczące zamówień publicznych

Opisany pokrótce proces decentralizacji i jego przyczyny ma istotne znaczenie przy omawianiu problematyki zamówień publicznych, zwłaszcza przy ocenie, czy zamówienie udzielone przez takie „niezależne” organy, a związane z wykonywaniem powierzonych im zadań publicznych, jest objęte regulacjami dotyczącymi tej części wspólnego rynku i przy formułowaniu definicji „organu udzielającego zamówienia publicznego”. Próbując zdefiniować zakres pojęcia „zamawiającego” poruszamy się pomiędzy dwoma krańcowymi koncepcjami. Według pierwszej z nich do „organów zamawiających” należy zaliczyć tylko te organy, które są częścią ad-ministracji w ujęciu tradycyjnym...

czytaj dalej

Przypadek: Jak stosować system F. W. Taylora?

Stany Zjednoczone, koniec XIX wieku. Jim Harris pracował w wydziale mechanicznym w Midvale Steel Company w tym czasie, gdy F.W. Taylor wprowadzał tam swój system motywowania (pobudzania) do pracy. Harris awansował stopniowo od praktykanta aż do mistrza i wtedy zmienił pracę. Został kierownikiem-inspektorem w innym, mniejszym przedsiębiorstwie.

czytaj dalej

Przetarg (bargaining)

Przetarg (bargaining) prowadzący do sformułowania koalicji jest procesem porozumienia, które ustala warunki współdziałania różnych osób lub grup: – to, co każda ze stron wniesie i co olrzyma w wyniku zawartej przez nie umowy. Polega przede wszystkim na wypracowywaniu kryteriów i zasad udziału w koalicji, podziału „obciążeń”, czyli wzajemnych zobowiązań i szeroko rozumianych kosztów, oraz podziału nadzwyczajnych korzyści. Osoby biorące w nim udział nie muszą określać ani też zmieniać własnych interesów i stanowiska, i najczęściej nie robią tego. To, o co im naprawdę chodzi, pozostaje tajemnicą. Przetarg jest zatem rodzajem gry społecznej. Strony przystępują do niej, gdy:

czytaj dalej

Krytyczny element dokumentacji projektu

Podczas tworzenia prognoz finansowych należy wziąć pod uwagę informacje wynikające ze studium wykonalności projektu inwestycyjnego lub z badania „due-diligence”, a więc dotychczasowe' przychody i historię przychodów analizowanej nieruchomości, umowy najmu, czynsze w umowach najmu w danej nieruchomości i u konkurencji, koszty eksploatacyjne w danej nieruchomości i u konkurencji, możliwe zmiany podatków i możliwe zmiany kosztu mediów.

Można zaryzykować twierdzenie, że prognozy finansowe to najbardziej krytyczny element dokumentacji projektu. Łatwość oszacowania prognozy sprzedaży jest związana z kilkoma czynnikami. Pierwszym i najważniejszym jest rodzaj projektu deweloperskiego. Są bowiem projekty, gdzie oszacowanie strumienia przychodów jest trudne, np...

czytaj dalej

Dyrektor K. i jego sprawa

14 maja 1982 r, dyrektor K. został wezwany do wicewojewody białostockiego Juliana Ś., który powiedział mu. iż następnego dnia ma się odbyć w Łomży spotkanie trzech wicewojewodów: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego, na terenie których działa PSiTWM. Temat narady: podział przedsiębiorstwa. Po czym wojewoda dodał, że zasadniczo jest temu przeciwny, ale koledzy naciskają, więc nie chce być posądzony o partykularyzm. Dyrektor

czytaj dalej

Dyrektor K. i jego sprawa część 2

Dyrektorowi K. grzecznie podziękowano i dano do zrozumienia, że narada jest poufna. Dyrektor zrozumiał, że dobrze będzie, jeżeli poczeka na korytarzu. Po naradzie okazało się, że wojewodowie zdecydowali o podziale przedsiębiorstwa. Dyrektor zaś otrzymał polecenie swojego wojewody, by od poniedziałku rozpocząć przekazywanie ekspozytur.

czytaj dalej